Onze schoolontwikkeling

Schoolontwikkeling omvat alle activiteiten die wij ondernemen om de kwaliteit van ons onderwijs en de professionaliteit van onze leerkrachten te bevorderen. Het is een voortdurend ontwikkelingsproces. Wij kijken steeds hoe wij de onderwijskwaliteit kunnen verbeteren. Wij investeren de komende tijd extra in:

Burgerschap
Sinds enkele jaren is elke school verplicht om burgerschapslessen te geven. Op De Delta Beethoven zijn wij ervan overtuigd dat we dit niet als losse lessen moet aanbieden, maar als één geheel. Zo valt verkeer onder burgerschap, maar ook de pannenkoekendag, 11 november lopen, Blink begrijpend lezen, IPC, vreedzame school, The leader in me en nog veel meer. Als school leggen we het verband tussen deze afzonderlijke zaken en dit noemen we burgerschap. Bij burgerschap leren de kinderen wie ze zelf zijn en wat hun plek is in de school (en later de samenleving), wat hun talenten zijn en waar ze hulp bij kunnen gebruiken, ze leren proactief te zijn en hun doelen voor ogen te hebben. Ook leren de kinderen wat democratie inhoudt, over andere culturen, geloven en gebruiken. 


Bewegend leren 
We zijn in schooljaar 2020-2021 gestart met bewegend leren in de klas. Kinderen leren sneller en onthouden beter als ze in beweging zijn. Door beweging te integreren in de lessen stimuleer je de hersenontwikkeling van je kinderen én kom je tegemoet aan hun natuurlijke bewegingsdrang. 
Bewegen is sowieso goed voor de hersenen: het zorgt voor goede doorbloeding en aanmaak van nieuwe hersencellen en verbindingen. Het verschil in de grootte van hersenactiviteit is enorm na 15 minuten beweging, vooral bij leerlingen die het leren lastig vinden.

Naast het bewegen toe te passen in de lessen hebben we voor elke groep een statafel aangeschaft voor leerlingen die graag staan/bewegen tijdens het zelfstandig werken. We hebben in de aula twee desktop fietsen staan waar leerlingen ook aan mogen werken.Wij stimuleren het drinken van water
Op De Delta Beethoven willen we graag ons steentje bijdragen aan fitte energieke kinderen. Kinderen die water drinken, kunnen zich beter concentreren in de klas, waardoor zij beter presteren op school. Daarom zijn wij op 31 augustus 2020 gestart met water drinken.
De voordelen van water drinken op school op een rij:

- Kinderen die water drinken kunnen zich beter concentreren in de klas, wat leidt tot betere schoolprestaties.
Water drinken schaadt het gebit niet in tegenstelling tot vele (gezoete) drankjes en is dus beter voor de tanden.
- Het drinken uit een duurzame drinkfles (Dopper) scheelt veel afval.
Kinderen vinden het heel leuk om hun eigen fles te vullen en leeg te drinken.
- Kinderen doen elkaar na, zo gaan ook kinderen die thuis geen water drinken, dit in de schoolsituatie wel doen.


Junior Lighthouseteam
Eind schooljaar 2018-2019 zijn wij begonnen met het samenstellen van een leerlingenraad: "Het Junior Lighthouseteam". Kinderen uit groep 5 t/m 8 kunnen aan het begin van het schooljaar, door middel van een motivatiebrief, aangeven dat zij willen deelnemen aan het Junior Lighthouseteam. Het Junior Lighthouseteam bestaat uit 8 kinderen (twee uit elke groep), de Intern Begeleider en de ondersteuning door een leerkracht. De leerkracht is ook in contact met de ouderraad. 

De taken van het Junior Lighthouseteam kunnen heel divers zijn:
- helpen ideeën vanuit de ideeënbus vorm te geven
- vragen/verzoeken vanuit klassenvergaderingen vorm te geven
- actief meedenken/organiseren vieringen/schooluitjes
- actief meedenken/organiseren hoe het leven en leren op de Delta Beethoven verbeterd kunnen worden        voor  zowel kinderen, ouders en teamleden                 (" everybody happy")
De vergaderingen vinden ongeveer elke 6 weken plaats. Aan het begin van het schooljaar worden de data en tijd vastgelegd.
 

International primary curriculum (IPC) 
Voor de vakken biologie, aardrijkskunde en geschiedenis in de groepen 1 t/m 8 werken we thematisch en vakoverstijgend. Ook de creatieve vakken worden hierbij betrokken. Dit geven we vorm door te werken met IPC. Door een vaste structuur leren de kinderen op een eigentijdse manier de wereld ontdekken. Kinderen worden actief betrokken bij hun eigen leerproces en ze leren doelgericht te werken aan kennis, vaardigheden en inzicht. Daarnaast werken de kinderen aan zelfvertrouwen, begrip, het ontdekken van eigen ontwikkelingen en er is aandacht voor internationale ontwikkelingen en andere culturen. Kortom onderwijs van de 21e eeuw!


The Leader in Me
Wij werken met de zeven gewoontes van The Leader in Me, de onderwijsvariant van het gedachtegoed van Stephen Covey. Het toepassen van de zeven gewoontes geeft kinderen zelfvertrouwen, waarden en vaardigheden die nodig zijn voor de samenleving van vandaag en morgen. Het doel is het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap bij kinderen.
 

Plusklas
Het is van belang dat we het aanbod voor de begaafde kinderen verbeteren. Dit hebben wij gedaan door het opzetten van een interne plusklas. De plusklas is er één keer per week voor de begaafde kinderen. Deze kinderen werken daar aan ander soort opdrachten en krijgen dan werk mee naar hun eigen klas waaraan ze de rest van de week verder kunnen werken.


Met sprongen vooruit
Met Sprongen Vooruit is een programma voor rekenen en wiskunde in het primair onderwijs. Het programma is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, voortschrijdende inzichten op het gebied van didactiek, pedagogiek en reken-wiskundeonderwijs.
Het programma omvat uitgebreide reken-wiskunde didactische nascholing, een breed palet aan reken-wiskundelessen, educatieve rekenspellen en oefenmaterialen. Inhoudelijk onderscheidt het programma zich van methodes en materialen door de klassieke interactiviteit, coöperatieve spelvormen, bewegend leren rekenen, en het honoreren van inbreng van kinderen door het maken van eigen producties. 
Kinderen blijken door Met Sprongen Vooruit reken-wiskundeonderwijs betere resultaten te krijgen.


Gedifferentieerde instructie en het stellen van verdiepende leervragen. 
Alle leerkrachten zijn bekwaam in het geven van gedifferentieerde instructie. Alle kinderen krijgen die instructie die aansluit op hun onderwijsbehoefte. Het welbevinden van de kinderen én de leerresultaten hebben hierdoor een positieve ontwikkeling.
 

Werken in leerteams
Binnen de school werken leerkrachten samen in leerteams. Een leerteam onderzoekt en ontwikkelt een onderwijskundig onderwerp. Zij presenteren het resultaat aan het team. Gezamenlijk bepalen we wat dat betekent voor de onderwijsontwikkeling van de school.
 

Daarnaast zetten we in op:
  • het verder ontwikkelen van De Vreedzame school;
  • door ontwikkelen van het werken met het digitale platform Snappet;
  • het verhogen van het leesniveau met BLINK LEZEN en in de groepen 3 en 4 door te lezen met vrijwilligers.
  • nieuwe vaardigheden ontwikkelen door Onderzoekend en ontwerpend leren.

Lezen uit nieuwsgierigheid
Waarom zou je willen lezen? Het antwoord is simpel, omdat je wil weten hoe het verhaal verder gaat. Die nieuwsgierigheid is de basis van Blink Lezen. Een complete leesmethodiek voor groep 4 t/m 8. Een combinatie van technisch en vloeiend lezen, begrijpend lezen (en kijken/luisteren), verdiepend lezen, vrij lezen en voorlezen. Blink Lezen maakt kinderen nieuwsgierig. De verhalen zijn zo meeslepend dat je wil weten hoe het verder gaat. En de afwisselende opdrachten vervelen nooit. Zo ervaren kinderen dat er met lezen een wereld voor ze opengaat. Vol spannende gebeurtenissen, bijzondere belevenissen en verrassende mensen. En ontdekken ze de wereld om zich heen en zichzelf. 

Ouders aan het woord

"Iedereen kent elkaar en is erg betrokken."

"Je ziet dat de kinderen uit de hogere groepen ook de kleintjes kennen bij naam. En het is top dat er veel aandacht wordt besteed aan feestelijke festiviteiten."